+420 734 568 038 info@cktrek.cz
+420 734 568 038 info@cktrek.cz

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky CK TREK s.r.o.:

1. Úvodní ustanovení

Cestovní kancelář TREK (dále jen CK), zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 93323, pod názvem CK TREK s.r.o. se sídlem Čujkovova 1714/21, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČO: 196 64 630 se zabývá prodejem zájezdů.

Právní poměr mezi smluvními stranami se řídí smlouvou o zájezdu (SoZ), těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (Vop), Zásadami ochrany osobních údajů, obchodními podmínkami ČPP pojišťovny, podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní nebo v naší vzájemné komunikaci zejména při uzavírání smlouvy, a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:

 • zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
 • zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o cestovním ruchu“)
 • zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

2. Smlouva o zájezdu

Součástí SoZ je popis zájezdu na webu CK, formulář smlouvy o zájezdu, případně potvrzení o zájezdu a tyto VOP. Formulář smlouvy o zájezdu má přednost před těmito VOP i popisem zájezdu na webu.

Rozsah poskytovaných služeb zahrnutých v zájezdu je upřesněn v podrobných závěrečných pokynech k zájezdu. 

Průvodce má právo definitivně rozhodnout o organizaci celého zájezdu i o jakýchkoliv změnách programu s ohledem na aktuální situaci (špatné počasí, zranění či jiné neočekávané okolnosti). 

SoZ je zákazníkovi zasílána na e-mailové adresy uvedené v objednávce.

3. Vznik smluvního vztahu

Smlouva o zájezdu je uzavřena a účinná okamžikem, kdy objednatel uhradí zálohu nebo plnou cenu zájezdu ve lhůtě určené CK.

Uhrazením zálohy nebo plné ceny zájezdu objednatel potvrzuje, že mu byly ze strany CK poskytnuty všechny potřebné informace, a že je oprávněn SoZ uzavřít, a to nejen za sebe, ale také za osoby, které jej k uzavření SoZ zřejmě zmocnily.

Pokud zákazník uzavírá SoZ ve prospěch osoby mladší 18 let, prohlašuje, že je jejím zákonným zástupcem, případně, že disponuje jejím souhlasem, nebo souhlasem jejího zákonného zástupce.

Účastníkem zájezdu s nárokem na poskytování služeb se stává objednatel až po zaplacení ceny v plné výši s případnými doplňkovými službami, kterou je nutno uhradit podle splátkového kalendáře bez dalšího vyzvání. 

Letecká doprava do destinace a z destinace může být v některých případech bez našeho průvodce.

Pokud není v popisu zájezdu uvedeno jinak, zájezdy CK nejsou vhodné pro osoby s omezenou schopností pohybu.

Není-li v podrobném vymezení zájezdu nebo ve SoZ uvedeno jinak, jsou služby delegáta, resp. průvodce poskytovány v českém nebo slovenském jazyce.

Pro účely účasti na zájezdu musí cestující počítat s tím, že destinace nebo tranzitní země požadují nebo mohou kdykoli před zahájením zájezdu zavést jako podmínku vstupu negativní PCR test na COVID-19, platné očkování proti COVID-19 nebo obojí. 

CK si vyhrazuje právo k provedení nepodstatných změn ve svých smluvních závazcích, které nezakládají právo k odstoupení od smlouvy. O nepodstatnou změnu se jedná také v případě změny pasových a vízových požadavků pro cestu nebo změny zdravotních požadavků pro čerpání zájezdu (např. testy, karanténa, očkování).

4. Závěrečné pokyny k zájezdu

Informace o zájezdu budou upřesněny v podrobných závěrečných pokynech k zájezdu, které je CK povinna poskytnout cestujícímu nejpozději 7 dní před odjezdem zájezdu (na e-mailovou adresu uvedenou ve SoZ). Pokud cestující neobdrží výše uvedené pokyny 7 dní před odjezdem zájezdu, zavazuje se kontaktovat CK. V opačném případě se má za to, že cestující podrobné pokyny k zájezdu obdržel. 

Cestující se zavazuje respektovat informace a doporučení uvedená v závěrečných pokynech, především požadavky na vybavení.

5. Cena a úhrada

Ceny zájezdů a služeb jsou smluvní cenou mezi CK a cestujícím (objednatelem). 

Cena zahrnuje služby, které jsou výslovně uvedeny v informacích o zájezdu v části „Cena zahrnuje“. Do ceny zájezdu mohou být zahrnuty i další doplňkové služby.

Cena zájezdu a dalších objednaných doplňkových služeb je uvedena v SoZ. Ceny jsou uvedeny vč. DPH.

Zálohy nebo plnou cenu zájezdu je třeba uhradit do data uvedeného v SoZ. Výše záloh je uvedena v SoZ. Doplatek je třeba uhradit tak, aby CK obdržela úhradu nejpozději 30 dnů před odjezdem. Za uhrazení se považuje okamžik, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet CK.

6. Odstoupení od Smlouvy o zájezdu

Cestující může kdykoliv odstoupit od SoZ bez udání důvodů. V tomto případě je cestující povinen zaplatit CK stornopoplatek podle čl. 7 Vop.

Za den odstoupení od SoZ ze strany cestujícího je považován den, kdy byla od cestujícího do CK e-mailem doručena informace o zrušení jeho účasti na zájezdu.

Nezaplacení doplatku nenahrazuje písemné odstoupení od smlouvy. V případě nezaplacení doplatku ceny má CK právo odstoupit od SoZ. Vyřazený cestující bude v tomto případě písemně informován a přijatá záloha snížená o stornopoplatky dle bodu 7 mu bude vrácena.

CK je povinna vrátit uhrazené platby snížené o odstupné do 14 dnů od odstoupení od SoZ.

7. Odstupné

Stornovací poplatky: Výše stornopoplatku se určuje dle počtu dnů ode dne odstoupení od SoZ do počátku zájezdu nebo poskytnutí první služby. Výše stornopoplatku se stanovuje ze základní ceny zájezdu nesnížené o slevy a bonusy.

 

U leteckých zájezdů:

Více než 90 dní před termínem: Skutečně vzniklé náklady, nejméně však 1000,- Kč/osobu.

90 až 61 dní před termínem: Skutečně vzniklé náklady, nejméně však 20 % z ceny zájezdu.

60 až 41 dní před termínem: Skutečně vzniklé náklady, nejméně však 40 % z ceny zájezdu.

40 až 21 dní před termínem: Skutečně vzniklé náklady, nejméně však 60 % z ceny zájezdu.

20 až 5 dní před termínem: Skutečně vzniklé náklady, nejméně však 80 % z ceny zájezdu.

4-1 den před odjezdem, případně odstoupení v den zahájení zájezdu, nedostavení se včas na místo zahájení zájezdu nebo přerušení účasti na zájezdu z vlastní vůle 100 % z ceny zájezdu.

 

U ostatních zájezdů:

Více než 60 dní před termínem: zdarma.

60 až 41 dní před termínem: Skutečně vzniklé náklady, nejméně však 20 % z ceny zájezdu.

40 až 21 dní před termínem: Skutečně vzniklé náklady, nejméně však 40 % z ceny zájezdu.

20 až 8 dní před termínem: Skutečně vzniklé náklady, nejméně však 60 % z ceny zájezdu.

7 až 2 dny před termínem: Skutečně vzniklé náklady, nejméně však 80 % z ceny zájezdu.

1 den a méně, případně odstoupení v den zahájení zájezdu, nedostavení se včas na místo zahájení zájezdu nebo přerušení účasti na zájezdu z vlastní vůle 100 % z ceny zájezdu.

 

Cestující je však vždy povinen zaplatit CK skutečně vzniklé náklady, které CK vynaložila jako je cena letenek, víza a další doplňkové služby. 

Nedostatek sněhu v době lyžařské sezóny ani špatné počasí nejsou důvodem pro snížení stornopoplatků. 

V případě přehlášení se na jiný zájezd nebo jiný termín stejného zájezdu nezaniká povinnost platit stornopoplatky ve výši skutečně vzniklých nákladů navýšené o manipulační poplatek 500,- Kč/osobu.

8. Náhradník

Poplatek 500 Kč se hradí, pokud cestující za sebe vyšle náhradníka, který splňuje podmínky účasti na zájezdu a který e-mailem potvrdí, že souhlasí s uzavřenou SoZ. Účast náhradníka je nutné nahlásit nejpozději 48 hodin před odjezdem. 

Pokud již byla pro cestujícího sjednána služba, kterou není možné na náhradníka převést (zejména letenka, vízum, pojištění), CK sdělí náhradníkovi skutečné náklady spojené se změnou cestujícího. Původní cestující a náhradník jsou zavázáni společně a nerozdílně k zaplacení doplatku ceny zájezdu a k úhradě jakýchkoli dodatečných nákladů, které CK v souvislosti se změnou v osobě zákazníka vzniknou.

Původní účastník odpovídá za informovanost náhradníka. 

9. Zrušení zájezdu ze strany CK

CK je oprávněna zrušit zájezd při nedosažení minimálního počtu účastníků. Minimální počet účastníků je stanoven dle typu dopravy: u autobusových zájezdů 25 účastníků na autobus, u zájezdů s vlastní dopravou 12 účastníků, u mikrobusových zájezdů 6 účastníků a u leteckých zájezdů 8 účastníků, není-li stanoveno jinak na webových stránkách u jednotlivých zájezdů.

CK je povinna informovat písemně cestujícího o zrušení zájezdu z důvodu nedosažení minimálního počtu účastníků nejpozději 14 dní před poskytnutím první služby. O zrušení zájezdu však CK zpravidla informuje mnohem dříve.

CK má právo na zrušení zájezdu v důsledku neodvratitelné události kdykoliv před odjezdem.

Při zrušení před zájezdem se vrací účastníkům úhrada v plné výši. V případě, že CK zruší zájezd z důvodů vyšší moci, nemá cestující nárok na náhradu škody.

10. Odpovědnost cestovní kanceláře a reklamace

CK je povinna poskytnout cestujícímu zájezd řádně a včas v souladu s uzavřenou SoZ a obecně závaznými právními předpisy. Jestliže cestující zjistí, že služba poskytovaná CK neodpovídá službě nabízené v upřesňujících informačních materiálech, může uplatnit právo na reklamaci. CK odpovídá cestujícímu za porušení závazků vyplývajících z uzavřené SoZ. 

Reklamace musí být učiněna bez zbytečného odkladu, jinak právo na reklamaci zaniká. Vady zájezdu je cestující povinen vytknout CK na místě samém. Jestliže není možné zjednat nápravu ihned, sepíše vedoucí s účastníkem záznam obsahující: osobní údaje účastníka, předmět reklamace a případný požadavek na její vyřízení.

CK je povinna vyjádřit se k reklamaci nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění nebo ode dne ukončení zájezdu v případě, že reklamace nebyla vyřešena na místě.

CK odpovídá za škodu a újmu, která byla způsobena tím, že ona nebo její poskytovatelé porušili své povinnosti. Neodpovídá však za škodu, pokud byla způsobena zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním služeb, nebo mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli poskytovatele. 

Umožňuje-li mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, omezení výše náhrady škody vzniklé porušením povinnosti ze smlouvy nebo podmínek náhrady škody, hradí CK škodu jen do výše tohoto omezení. Povinnost CK hradit škodu je omezena na trojnásobek celkové ceny zájezdu, s výjimkou zaviněné škody nebo újmy způsobené na zdraví.

Pokud cestující z jakýchkoli důvodů na své straně nevyužije zcela nebo z části služby, na jejichž využití měl dle SoZ nebo VOP právo, nezakládá tato skutečnost jakýkoli nárok na poskytnutí finanční či jiné náhrady.

V případě, že se účastník zájezdu dostane do nesnází, CK mu poskytne neprodleně pomoc v nezbytně nutném rozsahu tak, aby zároveň nebyl narušen program zájezdu s tím, že náklady vynaložené na tuto pomoc bude cestující povinen uhradit.

Nelze-li v důsledku nevyhnutelných a mimořádných okolností zajistit návrat cestujícího v souladu se SoZ, nese CK náklady na nezbytné ubytování, pokud možno v rovnocenné kategorii, a to nejvýše za tři noci na jednoho cestujícího.

CK neručí: za majetek cestujících zájezdu v případě jeho poškození samotným účastníkem nebo třetí osobou, ztráty či krádeže; za udělení víz příslušnými zastupitelskými úřady; za případné zpoždění autobusové, trajektové či letecké dopravy z technických či dopravně provozních důvodů a neručí za škody, které tímto cestujícím vzniknou.

V případě spotřebitelského sporu mezi CK a klientem, který se nepodaří vyřešit dohodou, může klient podat návrh na mimosoudní řešení České obchodní inspekci – www.coi.cz. Klient může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11. Odpovědnost účastníků zájezdu

Cestující je mimo jiné povinen: 

 • mít platný cestovní doklad splňující požadavky navštívených států a v případě, že CK zajišťuje víza, poskytnout zástupci CK cestovní pas v termínu určeném CK,
 • aktivně se informovat o změnách pasových, vízových a zdravotních požadavků země určení. Účastník plně odpovídá za následky vzniklé neplatností jeho cestovních dokladů či nedodržením vízových, devizových a jiných právních předpisů platných v navštívené zemi,
 • dodržet místo nástupu dle SoZ,
 • zajistit souhlas zákonného zástupce v případě, že se zájezdu účastní osoba mladší 18 let bez jeho doprovodu; u osob mladších 15 let pak zajistit doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu zájezdu,
 • u cyklistických zájezdů respektovat návod k zajištění kol proti poškození dle informací poskytnutých CK,
 • respektovat pokyny vedoucího, průvodců a instruktorů zájezdu, dodržovat stanovený program a v případě individuálního programu informovat vedoucího zájezdu o své plánované trase,
 • chovat se během zájezdu v souladu s kulturními zvyklostmi navštívené země a jednat tak, aby nepoškozoval a negativně neovlivňoval přírodu a okolní prostředí.

 

Cestující prohlašuje, že: 

 • si není vědom žádných omezení, která by mu bránila v řádné účasti na zájezdu,
 • v případě účasti programu na vodě (rafting, vodní turistika) umí plavat,
 • bude řádně používat veškeré poskytnuté bezpečnostní vybavení,
 • uhradí škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku, ubytovacích aj. zařízeních, kde čerpal služby zajištěné dle SoZ, i škodu vzniklou přímo CK
 • před a během sportovního programu se zdrží požívání alkoholu a omamných látek,
 • cestující nese plnou odpovědnost za svoji zdravotní a fyzickou přípravu na zájezd (její nedodržení není důvodem k odstoupení od SoZ bez povinnosti platit storno).
 • Cestující se zúčastňuje zájezdu, popř. sportovního programu, na vlastní odpovědnost. Cestující bere na vědomí, že sportovní program může být i při vynaložení veškeré odborné péče, kterou lze požadovat, rizikový.Zájezdy nejsou obecně vhodné pro osoby s omezenou schopností pohybu, v některých případech je možná individuální domluva. U zájezdů s vysokohorskou turistikou působí průvodci jen jako organizační vedoucí skupiny.
 • Vedoucí zájezdu má právo vyloučit cestujícího z programu zájezdu bez náhrady mimo jiné v případě, že cestující: nemá požadované zkušenosti; je pod vlivem alkoholu nebo omamných prostředků; jeho okamžitý fyzický a psychický stav neodpovídají náročnosti programu; jeho vybavení neodpovídá zejména s ohledem na bezpečnost požadavkům uvedeným v podrobných pokynech k zájezdu. V krajním případě může vedoucí vyloučit ze zájezdu bez náhrady účastníka, který hrubě ruší jeho průběh nebo ostatní účastníky. Toto se vztahuje i na porušování ubytovacího řádu v kempech, chatách a hotelích. V případě, kdy dojde k vyloučení cestujícího z programu v důsledku jednostranného nedodržení podmínek uvedených v podrobných pokynech nebo těchto smluvních podmínek cestujícím, nemá cestující nárok na slevu či vrácení ceny zájezdu.
 • Cestující bere na vědomí, že CK automaticky doplňuje objednané pokoje či apartmány do optimální kapacity, pokud není uvedeno jinak.

12. Pojištění

V ceně zájezdů není zahrnuto cestovní pojištění a pojištění storna zájezdu. CK doporučuje cestujícím, aby si pro účely krytí nákladů spojených s ukončením závazku ze SoZ (pojištění storno) nebo nákladů na pomoc zahrnujících repatriaci v případě úrazu, nemoci nebo smrti (cestovní pojištění) sjednali odpovídající pojištění.

CK je pojištěna proti úpadku u České podnikatelské pojišťovny a.s. dle podmínek zák. č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu.

13. Ochrana osobních údajů

Cestující je srozuměn s tím, že CK je oprávněna pro účely plnění SoZ a za účelem plnění zákonných povinností zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu uvedeném na webu CK TREK – www.cktrek.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/

Výše uvedená ustanovení platí přiměřeně i ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch cestující SoZ uzavřel (spolucestující). Uzavřením SoZ cestující prohlašuje, že je oprávněn souhlasy za spolucestující osoby udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení.

14. Závěrečná ustanovení

V případě nutnosti může CK aktualizovat tyto VOP zveřejněním na svých webových stránkách a tyto aktualizované podmínky budou platit pro SoZ uzavřené po datu zveřejnění.

Tyto VOP jsou nedílnou součástí SoZ nebo objednávky služeb, která upravuje vztah mezi cestujícím a CK.

Práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu založeném touto smlouvou se řídí těmito VOP, zák. č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a dále zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, popř. dalšími obecně závaznými právními předpisy v platném znění. Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost VOP a SoZ.

Smluvní strany prohlašují, že si před uzavřením smlouvy tyto VOP přečetly, že jsou v souladu s jejich vůlí a s obsahem těchto podmínek souhlasí.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.9.2023.

Potřebujete poradit?


734 568 038

info@cktrek.cz

Odběr novinek


Chcete být informováni o nových zájezdech, vypsaných termínech, slevách, posledních volných místech a o dalších užitečných informacích? Přihlaště se k odběru novinek.